Główną działalnością naszego biura rachunkowego są usługi dotyczące prowadzenia rachunkowości i podatków (outsourcing księgowy).

Na podstawie wieloletniego doświadczenia swoje zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.

Powyższe uzasadniają opinie współpracujących z nami firm, jak i wyniki przeprowadzonych kontroli przez właściwe organy, gdzie występowaliśmy w imieniu naszych Klientów.

Prowadzona przez nasze biuro usługa outsourcingowa pozwala kierownictwu i właścicielom firm na swobodę w jej prowadzeniu i rozwoju, bez potrzeby pełnego angażowania się w sprawy księgowe. Natomiast dostarczane przez nas comiesięczne bilanse pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej firmy. Jednocześnie szczególnie cenimy czas swoich Klientów, ograniczając jego kontakty z wszelkimi urzędami do niezbędnego minimum.

Realizowane przez nas usługi księgowe zajmują się szerokim aspektem zagadnień, gdyż charakter działalności obsługiwanych przez nas Klientów dotyczy różnych branż.

W ramach naszych zadań zobowiązujemy się do:

  • prowadzenia księgowości firmy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
  • prowadzenia wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje do celów podatku od towarów i usług);
  • ustalania wysokości należnych zaliczek na podatek VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa podatkowego miesięcznych/kwartalnych deklaracji i składanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego;
  • sporządzania zeznania rocznego;
  • ustalania wysokości należnych rozliczeń z ZUS-em i przekazywanie do ZUS-u deklaracji miesięcznych, rejestrowych/aktualizacyjnych;
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L, uczestniczenie i występowanie w imieniu Zleceniodawcy w przeprowadzanych kontrolach podatkowych;
  • przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości podatków do US i składek do ZUS w ustalonych terminach.

Sprawdź naszą pełną ofertę